ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: +48 22 25 00 115
Polish English French German Russian

 

 

 dane    dane    dane    dane  
Kąpieliska   Baseny   Serwis kąpieliskowy   Wytyczne   Opracowania
                 

  

W dniu 17 grudnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016), które zobowiązuje wszystkich zarządzających pływalniami do sprawowania nadzoru nad jakością wody na pływalniach. Rozporządzenie określa m.in. wymagania jakości wody na pływalniach, częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach, obowiązki zarządzającego pływalnią, w tym sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

1. Zarządzający pływalnią dokonuje oceny jakości wody na pływalni na podstawie:
- systematycznego badania jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (zgodnie z ustalonym harmonogramem z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym) oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni – wyniki badań zarządzający pływalnią przekazuje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 3 dni roboczych,
- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni (pH wody, potencjał redox, stężenie chloru, temperatura wody) oraz bieżącej obserwacji wody na pływalni (dokumentowanie spostrzeżeń i podejmowanych czynności).

2. Informuje użytkowników o jakości wody na pływalni w postaci komunikatów, które zamieszcza:
- na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających,
- na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego pływalnią.

3. W zależności od rodzaju niecki i zakresu oznaczanych parametrów badania jakości wody prowadzone są z różną częstotliwością zwłaszcza w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodnopowietrzny oraz nieckach basenowych udostępnionych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3. W obszarze gdzie występuje aerozol wodnopowietrzny prowadzone są także badania w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.

 

 

Terminarz organizacji kąpielisk.
- do 31 grudnia każdego roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte organizator kąpieliska składa wniosek do właściwego terenowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk danej gminy (art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.);
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w przypadku przekazania przez organizatora kąpieliska niepełnej dokumentacji niezbędnej do jego umieszczenia w wykazie kąpielisk, wzywa do jej uzupełnienia w terminie do 7 dni (art. 34a ust. 5 ustawy Prawo wodne);
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk i podaje projekt uchwały do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do wykazu, nie krótszy niż 21 dni od jego ogłoszenia (art. 34a ust. 7 ustawy Prawo wodne);
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi oraz propozycje do projektu uchwały w terminie nie dłuższym niż 14 dni (art. 34a ust. 8 ustawy Prawo wodne);
- do 15 kwietnia każdego roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk do zaopiniowania właściwemu: dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich, również właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego, którzy w ciągu 14 dni wydają opinię do przekazanego projektu (art. 34a ust. 9 ustawy Prawo wodne);
- do 31 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy (art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne);
- po podjęciu uchwały o wykazie kąpielisk, wójt, burmistrz lub prezydent miast przedstawia właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego;
- Główny Inspektor Sanitarny przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego przedstawia Komisji Europejskiej informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego;
- zgodnie z przyjętą przez Komisję Europejską praktyką pobierania pierwszej próbki wody do badań w kąpielisku, próbka wody przed otwarciem sezonu kąpielowego, powinna zostać pobrana nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu.


Wykaz przepisów dotyczących kąpielisk.
Kąpieliska wraz z miejscami wykorzystywanymi do kąpieli podlegają odrębnym przepisom niż pływalnie (baseny kąpielowe). W zakładce prezentujemy akty prawne dotyczące wyłącznie kąpielisk.
 

Przepisy dotyczące kąpielisk.
Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/WE (Dz. U. L 64 z 4.3.2006),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz .U. Nr 44, poz. 253),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191),
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 261)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1386)

*Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/legislation/index_pl.htm

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter