ul.Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, Infolinia: +48 22 25 00 115
Polish English French German Russian

 

 

dopalacze wsse poznan

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ. U. z 2012r., poz. 124 ze zm.) ustanawia zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych (tzw. „dopalaczy”) i nowych substancji psychoaktywnych. Zgodnie z art. 4 pkt 27 ww. ustawy, pod pojęciem środka zastępczego należy rozumieć produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów W celu realizacji zadań wynikających z przedmiotowej ustawy, na terenie woj. wielkopolskiego prowadzony był stały monitoring obecności w obrocie środków zastępczych lub produktów, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą być środkami zastępczymi. „Dopalacze” wprowadzane do obrotu w 2015 roku były oferowane m. in. jako imitacja produktu rozpałki do pieca czy dodatku do piasku, imitacje odświeżaczy do toalety i bidetu o różnych zapachach, wkłady do pochłaniacza wilgoci oraz talizmany i amulety (np. kierowcy oraz pogromcy wampirów). Handel tego typu produktami to przeważnie problem dużych ośrodków miejskich. Na terenie województwa wielkopolskiego wystąpił on na terenie 10 powiatów m.in. w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Pleszewie, Ostrzeszowie, Pile, Lesznie i Turku. Ogółem państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w 2015 r. na terenie woj. wielkopolskiego przeprowadzili 224 kontrole w 17 sklepach z zakresu środków zastępczych. W ich wyniku ogółem wydano 195 decyzji administracyjnych z czego 71 decyzji dotyczyło nakazu zatrzymanie oraz wycofanie z obrotu podejrzanych produktów (w 2014 r. 58 wydanych decyzji) oraz 30 decyzji dotyczących nakazu zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wprowadzaniu lub wytwarzaniu produktu co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychotropową (w 2014 r. 33 wydane decyzje).
W 2015 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgłosił 569 podejrzeń zatruć środkami zastępczymi, gdzie najwięcej przypadków odnotowano wśród pacjentów w wieku powyżej 25 roku życia (183 przypadki) oraz pomiędzy 19 a 24 rokiem życia (154 przypadki) (Rys.1).
Rys. 1. Przypadki podejrzenia zatruć środkami zastępczymi.

wykres

W trakcie ww. działań zabezpieczono 16129 szt. opakowań produktów (w 2014 było to 16958 szt.). Do badań pobrano 488 próbek „dopalaczy”, (w 2014 r. było ich 264), które przekazano do instytutów badawczych celem określenia ich składu jakościowego. Wyniki badań przedmiotowych próbek potwierdziły obecność substancji o działaniu psychoaktywnym.
W myśl art. 52a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii „Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 do 1 000 000 zł”. Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w woj. wielkopolskim w 2015 r. łącznie wydali 34 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 1.965 000 zł. W 2014 r. było to 25 decyzji na kwotę 1.320 000 zł.
W 2015 roku przeprowadzona została akcja pod kryptonimem „Designer Drugs” dotycząca działań ukierunkowanych na zwalczanie zjawiska „dopalaczy”, do której zaangażowana została Państwowa Inspekcja Sanitarna. Głównym organizatorem działań była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. W ramach akcji została nawiązana współpraca pomiędzy komendami powiatowymi oraz miejskimi Policji, a państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi. Wspólnie zostało zaplanowanych i przeprowadzonych 64 kontroli, w trakcie których zatrzymano 692 szt. produktów. Działania przeprowadzone były na terenie 20 z 31 powiatów województwa wielkopolskiego. W przeważającej większości obiektów w czasie kontroli nie stwierdzono w sprzedaży produktów podejrzanych o zawartość w składzie środków zastępczych, ani nie pobrano prób do badań laboratoryjnych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły działania profilaktyczne polegające na uświadamianiu nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci o zagrożeniach wynikających ze spożywania tzn. dopalaczy. Organizowano szkolenia i festyny rodzinne, dystrybuowano ulotki na temat szkodliwego działania „dopalaczy”. Jednym z w/w działań była realizacji projektu edukacyjnego pod tytułem: „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”. Celem projektu był wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

dopalacze ulotka 2dopalacze ulotka 1


Profilaktyka uzalażnień w szkole > Czytaj...

Szukaj porozumienia ze swoim dzickiem > Czytaj...

Raport Głównego Ispekora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych > Czytaj...

Raport w sprawie dopalaczy – nowych narkotyków > Czytaj...

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) w Europie w 2013r. w oparciu o informacje EWS EMCDDA > Czytaj...

Środki zastępcze jako analogi strukturalne substancji psychoaktywnych > Czytaj...

Kierunki modyfikacji chemicznych środków zastępczych zidentyfikowanych podczas działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej > Czytaj...

Młodzież 2013 > Czytaj...

Ulotka 5 dopalacze

Ulotka n 1

ulotka 8 dopalacze

Ulotka nr 2

ulotka ang dopalacze

Ulotka nr 3 (wersja ang.)


Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter